شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

مهندس جعفرزاده در جمع پژوهشگران حوزه آب

از چالشهای مهم تامین آب توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور است

یکشنبه,۱۸م بهمن ۱۳۹۴ - اجتماعی
jafarzadeiman (14)

مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در جمع پژوهشگران حوزه آب در سالن اجتماعات آب منطقه ای با اشاره به چالش‏ها تأمین آب گفت: از چالشهای مهم تامین آب میتوان به توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور ، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت‏گاهی، نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم و بروز خشکسالی‏های پی‏درپی اشاره نمود.

وی افزود:کشور ما در منطقه‏ی خشک و نیمه‏خشک واقع شده و در طول تاریخ همواره از چالش کم‏آبی و عدم تناسب زمانی و مکانی بارش رنج برده است.در نیم قرن اخر میانگین بارندگی سالانه در ایران حدود ۲۴۸ میلی‏متر (معادل ۴۰۰ میلیارد مترمکعب) بوده است که کمتر از یک سوم میانگین بارش جهانی است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان گفت: بارندگی در کشور از ۱۸۰۰ میلی‏متر در نقاطی از سواحل شمالی تا کمتر از ۵۰ میلی‏متر در نواحی مرکزی (کویر مرکزی) متغیر است.۵۶ درصد از مجموع بارندگی سالانه در ۳۰ درصد از پهنه‏ی کشور می‏بارد و ۷۰ درصد باقی‏مانده، تنها ۴۴ درصد از مجموع بارش‏های آسمانی را دریافت می‏کند.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد:در حال حاضر پتانسیل سهم سرانه آب در کشور حدود ۱۷۰۰ مترمکعب است و با توجه به این وضعیت ایران در زمره کشورهای دارای تنش آبی قرار داد.حدود نیمی از جمعیت ایران در مناطق غربی کشور که ۷۰ درصد از منابع آبی در آن جای گرفته‏اند زندگی می‏کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر مهم‏ترین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بخش آب خاطرنشان ساخت: ایران در منطقه خاورمیانه در قاره آسیا واقع شده است که مساحت ایران حدوداً /۰۰۰/۷۵۰/۱ کیلومترمربع چیزی در حدود ۲۷ درصد  از مساحت خاورمیانه و اندکی بیش از یک درصد از مساحت جهان را دارد و جمعیت ایران /۰۰۰/۵۰۰/۷۷ نفر و۴۹ نفر در km2 در خاورمیانه و  ۲۴% جمعیت خاورمیان و ۱% جمعیت جهان همچنین تراکم جمعیت در ایران به طور متوسط ۴۴ نفر در هر km2 و ۵۳  نفر در km2در جهان میباشد درصد جمعیت ساکن در روستاها در ایران ۷/۲۳% و خاورمیانه ۴۹% جهان ۵۳ % که ۲۰% جمعیت ایران به شغل کشاورزی مشغول هستند که در خاورمیانه ۱۸% و جهان چیزی در حدود ۳۹ % می باشد

جعفرزاده با اشاره بر مهم‏ترین تحولات و شاخص‏های بین‏الملل و منطقه‏ای در حوزه و تحلیل موقعیت نسبی  کشور گفت: متوسط درازمدت بارش سالانه در ایران ۲۲۸ میلی‏متر       خاورمیانه ۲۱۷ میلی‏متر و در جهان ۸۱۴ میلی‏متر و بارش سالانه در ایران تنها کمتر از ۳۰% متوسط بارش سالانه جهانی است که حجم منابع آب تجدیدپذیر داخلی کشور بالغ بر ۵/۱۲۸ میلیارد مترمکعب که خاورمیانه ۴۸۴ میلیارد مترمکعب جهان ۴۲۹۲۱ میلیارد مترمکعب در سال استدر نتیجه منابع آب تجدیدپذیر داخل کشور ۵/۲۶% از منابع آب تجدیدپذیر خاورمیانه و ۳/۰% از منابع تجدیدپذیر جهان را شامل می‏شود.

جعفرزاده با اشاره به سرانه آب منابع تجدید پذیر گفت: سرانه آب منابع تجدیدپذیر داخلی ایران ۱۶۵۸ مترمکعب در سال است که در خاورمیانه با سرانه منابع آب تجدیدپذیر داخلی ۱۵۰۳ مترمکعب در سال و در جهان با سرانه منابع آب تجدیدپذیر داخلی ۵۹۹۶ مترمکعب در سال که درنهایت میتوان گفت سرانه منابع آب تجدیدپذیر داخلی ایران ده درصد بیشتر از خاورمیانه و ۷۳% کمتر از جهان است.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت:حجم آب ورودی و خروجی از مرزهای کشور، کل منابع آب تجدیدپذیر کشور بالغ بر ۱۳۷ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این مقدار برای خاورمیانه ۵۶۴ میلیارد مترمکعب در سال است که سهم ایران از منابع تجدیدپذیر حدود ۲۴% مقدار در خاورمیانه و برای جهان ۵۵۲۵۰ میلیارد مترمکعب در سال است سهم ایران از منابع تجدیدپذیر حدود ۲۵% در جهان است.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به مساحت زمینهای کشاورزی ایران گفت:مساحت زمین‏های کشاورزی ایران حدود ۱۶میلیون کیلومترمربع خاورمیانه ۷۳ میلیون مترمربع که سهم ایران از خاورمیانه ۲۲% و درجهان ۱۱۲۰ میلیون مترمربع که سهم ایران از جهان ۴/۱% میباشد.

وی خاطر نشان ساخت:نسبت مساحت زمین‏های کشاورزی به مساحت کل کشور ۱۱% است این نسبت برای خاورمیانه۹% این نسبت برای جهان ۱۲% می باشد.

وی گفت:مساحت بخشی از زمین‏های کشاورزی کشور که تحت پوشش آبیاری قرار دارند. ۶/۹ میلیون هکتار است که ۶/۴۸% کل مساحت زمین‏های کشاورزی کشور را شامل می‏شود.این نسبت برای خاورمیانه ۸/۳۹% و برای جهان ۸/۲۰% است.

نماینده مردم رشت با اشاره بر زمین های کشاورزی تحت پوشش آبیاری گفت:از زمین‏های کشاورزی که تحت پوشش آبیاری قرار دارند ۹/۵ میلیون هکتار از آن‏ها تحت پوشش آبیاری با منابع آب زیرزمینی هستند که حدود ۶۲% از کل زمین‏های کشاورزی تحت پوشش آبیاری را تشکیل می‏دهند. که این نسبت برای خاورمیانه ۲/۴۵% و برای جهان ۷/۳۷% است.

وی در ادامه گفت:این امر نشانگر مصرف بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی کشور است که سالانه ۲/۶ میلیارد مترمکعب آب (معادل ۷% کل برداشت‏ها) برای شرب در بخش آب شهری مصرف می‏شود این نسبت برای خاورمیانه ۹% و برای جهان ۱۲% است.

جعفرزاده افزود:میزان برداشت سالانه به منظور استفاده در بخش کشاورزی ۸۶ میلیارد مترمکعب آب (معادل ۹۲ درصد کل برداشت‏ها) است که در مقایسه با نسبت آن در خاورمیانه (۸۴%) نسبتاً بالا و در مقایسه با نسبت جهانی آن (۶۹%) خیلی بالاست.در نتیجه مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و بهره‏وری پایین منابع آب در این بخش را نشان می‏دهد.همچنین سالانه ۱/۱ میلیارد مترمکعب آب (معادل ۱% کل برداشت‏ها) جهت مصرف در بخش صنعت برداشت می‏شود.در خاورمیانه ۷% و در جهان ۱۹% میباشد که سهم ایران در مصرف در بخش صنعت بسیار ناچیز است و نشانگر سهم بسیار ناچیز بخش صنعت از منابع آب است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان گفت:میزان کل برداشت آب سالانه کشور ۳/۹۳ میلیارد مترمکعب است که با توجه به جمعیت کشور مقدار سرانه‏ای حدود ۱۲۰۴ مترمکعب در سال میباشد که سرانه مصرف در خاورمیانه ۸۵۷ متر مکعب در سال وسرانه مصرف در جهان ۵۷۴ متر مکعب در سال

جعفرزاده ایمن آبادیبا اشاره به سرانه برداشت آب در ایران گفت: سرانه برداشت آب در ایران ۴/۱برابر خاورمیانه و ۲/۲ برابر سرانه برداشت آب در جهان است.

وی گفت:میران استحصال در کشور از منابع آب شیرین ۹۵/۹۲ میلیارد مترمکعب معادل با ۶/۹۹% کل برداشت آب و آب شیرین‏کن‏ها دودهم میلیارد مترمکعب معادل با  دو دهم درصد کل برداشت آب.     بازچرخانی پساب ۱۵/۰ میلیارد مترمکعب معادل با ۱۵/۰% کل برداشت آب است که سهم آب شیرین‏کن‏ها و بازچرخانی پساب (آب‏های غیرمتعارف) در آب استحصالی عملاً قابل اغماض است.این منابع در خاورمیانه آب‏شیرین‏کن‏ها ۵/۱ درصد و بازچرخانی پساب‏ها ۱/۱ درصدو در جهان آب شیرین‏کن‏ها ۱۵/۰ درصد بازچرخانی پساب‏ها ۵۶/۰ درصد و همچنین درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر داخلی در کشور ۳/۷۲%  می باشد ( خاورمیانه ۵۵% و جهان ۹%  می‏باشد. که دنتیجه در ایران مبین آن است که آب تجدیدپذیر داخلی در حال از بین رفتن است.

جعفرزاده با اشاره بر مهم‏ترین اولویت‏ها و محدودیت‏های مورد توجه بخش آب در لایحه بودجه سنواتی گفت:اقداماتی که در این زمینه انجام شد که ازجمله آنها ابلاغ سیاست‏های کلی منابع آب کشور توسط رهبر معظم انقلاب وهمچنین افزایش حجم مخازن سدهای احداث شده حدود ۴۸ میلیارد متر مکعب و حداکثر میزان تنظیم آب به ۳۴ میلیارد مترمکعب در سال

وی افزود:برخورداری حدود ۹۹% جمعیت شهری و حدود ۷۶ درصد جمعیت روستائی از آب آشامیدنی بهداشتی است.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان این که باید چاره جوئی وبرنامه ریزی شود که از جمله این  اقداماتی که باقی مانده است میتوان به مدیریت تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در کشور و مهار آب رودخانه‏های هرزه و اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‏وری آب در کشاورزی و منطقی کردن زمان اجرای طرح‏ها

وی گفت:ضرورت بازنگری در برنامه‏های سدسازی در بسیاری از رودخانه‏های داخلی و ضرورت انتقال مرکز ثقل فعالیت بخشی آب از توسعه سازه‏ها به مدیریت تخصیص و بهره‏برداری مناسب و افزایش بهره‏وری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است.در حوزه منابع آب زیرزمینی که بار تامین حدود ۵۵% از آب مصرفی کشور را بعهده دارد.حفر حدود ۶۵۰ هزار حلقه چاه ، کاهش ذخایر آب زیرزمینی و تحمیل حدود ۹ میلیارد کسری مخزن در آبخوان ‏های کشور شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامد عدم تعادل منابع آب زیرزمینی گفت:از پیامد عدم تعادل منابع آب زیرزمینی ایجاد صدمات جدی به قنات‏ها، باغ‏ها و مزارع، تالاب‏ها و افزایش شوری آب و بالا رفتن هزینه‏های پمپاژ و همچنین نابودی بخش قابل توجهی از سرمایه‏گذاری‏های موجود است که چاره‏جویی این موضوع گرو عزم ملی برای توقف این روند غرب و تقویت سرمایه‏گذاری و توجه مدیریتی برای احیاء بخشی از منابع تحلیل رفته است.

وی افزود:اساسی‏ترین رسالت بخش آب در دوره جدید مدیریت اجرائی کشور باید معطوف به تحقق بخشیدن به تحول بنیادین تغییر رویکرد از توسعه فیزیکی ظرفیت‏های تأمین آب.مدیریت تخصیص و تامین پایدار و باکیفیت آب با مشارکت مردم، سازگار با محیط زیست و براساس مدیریت به هم پیوسته منابع آب و ارتقاء بهره‏برداری از تأسیسات آبی شود

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.